Asociacijos veikla

Lietuvos privačių detektyvų asociacija – visuomeninė organizacija, skirta vienyti Lietuvoje veikiančius privačius detektyvus, atstovauti jų interesus, teikti metodinę, teisinę ar kitą pagalbą ne tik privatiems detektyvams, bet ir visai visuomenei.

 

Asociacijos veiklos pagrindinės veiklos sritys ir tikslai yra:

 • Veikiant visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, vienyti Lietuvos privačius detektyvus ir pagal patvirtintas Asociacijos veiklos programas atstovauti bei plėtoti jų interesus;
 • Atstovauti Lietuvos privačių detektyvų interesus bendrųjų teisės aktų leidybos procese, valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose siekiant efektyvaus ir skaidraus detektyvinės veiklos paslaugų reglamentavimo;
 • Rengti ir teikti teisės aktų projektus Lietuvos privačių detektyvų veiklos klausimais;
 • Teikti informaciją apie privačių detektyvų veiklą, organizuoti mokymus ar informacines kampanijas, steigti ir teikti stipendijas, rūpintis privačių detektyvų kvalifikacijos tobulinimu ir detektyvinės veiklos reputacijos gerinimu;
 • Sukurti geros detektyvinės veiklos standartus, detektyvų garbės kodeksą ir kitus skaidrias bei sąžiningas paslaugas užtikrinančius dokumentus, bei užtikrinti jų laikymąsi;
 • Siekti ir įgyvendinti Lietuvos privačių detektyvų savivaldą, bei koordinuoti detektyvų profesinę veiklą;
 • Rinkti ir kaupti informaciją apie Lietuvos privačių detektyvų profesinę veiklą, ją apibendrinti ir platinti;
 • Aiškinti ir informuoti visuomenę apie privačių detektyvų veiklą, privataus gyvenimo apsaugą, naudojamus metodus, technologines naujoves;
 • Bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, klubais, įmonėmis,  įstaigomis, atskirais asmenimis visame pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtiems asociacijos tikslams įgyvendinti;
 • Steigti rašytinių ir elektroninių išteklių biblioteką, registrus, duomenų saugyklas, kaupti literatūrą, vaizdo ir garso medžiagas, kitą informaciją, reikalingą asociacijos ir jos narių veiklos vykdymui;
 • Padėti asociacijos nariams vykdyti privačių detektyvų veiklą teikiant metodinę, konsultacinę ir kitą teisėtą pagalbą.